Make your own free website on Tripod.com

ไทยประกันชีวิต

คณะกรรมการ

Home
ประวัติบริษัท
ครบรอบ ๖๐ ปี
คณะกรรมการ
ผลประกอบการBBB+
บริษัทในเครือ
จุดเด่น
ผลประกอบการ
สารจากประชาชน
[an error occurred while processing this directive]
นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานกรรมการท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
กรรมการ

พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ
กรรมการ

พลเอกวินัย ภัททิยกุล
กรรมการ

ดร. อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
กรรมการ

นายไชย ไชยวรรณ
กรรมการ

นายไตรมาส แผ้วประยูร
กรรมการ

นายธัญญะ เจริญสุข
กรรมการ
 

นายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์
กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายไตรมาส แผ้วประยูร กรรมการบริหาร
นายธัญญะ เจริญสุข กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารสมทบ


นายเมธา พิมพ์ธนะพูนพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พญ.รวมพร ชดช้อย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นายปรีดี ขวัญงาม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ดร.กานดาวดี ศักดิ์สุภา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นางกฤษณา อร่ามกุลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นายเชวง จิตสมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นางวรางค์ เสรฐภักดี
ผู้จัดการฝ่ายนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์
ผู้จัดการฝ่ายนายประเสริฐ ธีรพัฒนไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ


ผู้บริหารสำนักงานใหญ่
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่าย
นายทำนุ บุญประกอบ ผู้จัดการฝ่าย
นายสุทธิพงศ์ รัตนวินิจกุล ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานบริหารงานสาขา
นางสาวสุนีย์ จาวโกนันท์ ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
นางเสาวศิริมา ศรีศุกร์เจริญ ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานปฏิบัติการเช่าซื้อ
นางนิภาพรรณ พจน์ชัยธรรม ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานสนับสนุนระบบข้อมูลเช่าซื้อ
นายจีระเศรษฐ ศิลาพงษ์ ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดเช่าซื้อ
นางกมลา อินทรประดิษฐ์ ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานธุรการและส่วนจัดซื้อจัดหา
นายไพโรจน์ เผือกประพัฒน์ ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานตรวจสอบสาขา
นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานพัฒนาบุคลากร
นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานสื่อสารการตลาด
นางรุ่งวดี ปานรัตน์ ผู้จัดการสายงาน สายงานรับประกันชีวิตรายบุคคล
นางเพียงใจ สงยะรัญ ผู้จัดการสายงาน สายงานสายงานบัญชี
นายศักดิ์ดา พงษ์ปฐม ผู้จัดการสายงาน สายงานสินไหม
นายประมณฑ์ เครือเวทย์ ผู้จัดการสายงาน สายงานตรวจสอบสำนักงานใหญ่
นางมนวดี เปี่ยมมงคล ผู้จัดการสายงาน สายงานประกันชีวิตหมู่
นายบุญสิน ทั้งอุดม ผู้จัดการสายงาน สายงานวิจัยและวางแผน
นายวิบูลย์ ไกรคงจิตต์ ผู้จัดการสายงาน สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
นายประสิทธิ์ สงยะรัญ ผู้จัดการสายงาน สำนักประธานกรรมการ
นายศุภมิตร บุญญพงษ์ ผู้จัดการสายงาน สายงานไทยประกันชีวิตแคร์ เซ็นเตอร์
นางกนิษฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร ผู้จัดการสายงาน สายงานบริการผู้เอาประกัน


[an error occurred while processing this directive]


[an error occurred while processing this directive]

หากท่านที่ต้องการทราบรายระเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิต เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลท่านตลอดเวลา กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อที่อยูอีเมล์ของตัวแทนไทยประกันชีวิต