Make your own free website on Tripod.com

ไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

Home
ประวัติบริษัท
ครบรอบ ๖๐ ปี
คณะกรรมการ
ผลประกอบการBBB+
บริษัทในเครือ
จุดเด่น
ผลประกอบการ
สารจากประชาชน

[an error occurred while processing this directive]
       นี่คืออีกหนึ่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ที่ไทยประกันชีวิต ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด เพราะเชื่อมั่นและตระหนักดีว่าไม่มีใครจะดูแลคนไทยได้ดีไปกว่าคนไทยด้วยกันเอง วันนี้ไทยประกันชีวิต จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างคุณค่า และคุณภาพของชีวิตในทุกๆ ด้านให้กับคนไทย นอกเหนือจาก การสร้างหลักประกันอันมั่นคงด้วยการประกันชีวิต โดยตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ ล้านบาท และสำหรับปี ๒๕๔๕ ไทยประกันชีวิตก็ยังคงมุ่งหน้าดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างมากมายดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา
เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการโทรทัศน์ “ด้วยพระบารมี”

       รายการสารคดีสั้นความยาว ๓ นาที เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไทยประกันชีวิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ดำเนินการจัดทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่โครงการตามพระราชดำริ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
       ออกอากาศทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา ๑๙.๕๗ - ๒๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
สนับสนุนกิจกรรมสถาบันการแพทย์และสาธารณสุข
รายการโทรทัศน์ “พบหมอศิริราช”
       
รายการสารคดีสั้นความยาว ๓ นาที เผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขขั้นมูลฐานแก่คนไทย โดยไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สร้างสรรค์รายการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน
       ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๕๑ – ๑๓.๕๔ น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
ให้ชีวิตใหม่ให้ด้วยใจ Heart of Gold
       
โครงการร่วมระหว่างไทยประกันชีวิต กับสภากาชาดไทย และสถานีวิทยุ FM ๙๙.๕ INN NEWS & TALKS ที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคลิ้นหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจตีบ หัวใจรั่ว และหัวใจพิการ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ Walk Rally สัญจร ตามหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งภายในงานมีทั้งการสัมมนา ให้ความรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปิน ดารา นักร้อง
มอบความห่วงใยแก่สถาบันความมั่นคงของชาติ
การประกันชีวิตทหาร
       
ไทยประกันชีวิตยังคงยืนหยัดมอบความคุ้มครองแก่ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพบกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ภายใต้สัญญาประกันชีวิตทหาร “แบบภัยสงคราม” พร้อมกับขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมด้วย “แบบพิทักษ์พล” ในปี ๒๕๓๕ และ “แบบพิทักษ์พลพิเศษ” ในปี ๒๕๔๒ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบเงินสินไหมทดแทนแก่ข้าราชการทหารที่ปลดประจำการ และครอบครัวของทหารหาญที่เสียชีวิตไปแล้วรวม ๕,๕๘๐ นาย รวมเป็นเงิน ๑๖๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท
สวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ
       
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และตำรวจดับเพลิง ไทยประกันชีวิตจึงมอบสวัสดิการคุ้มครองข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ พร้อมขยายความคุ้มครองไปยังข้าราชการตำรวจดับเพลิง ในสังกัดกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง ซึ่งได้แก่ สถานีตำรวจดับเพลิงห้วยขวางและบางกะปิ ในปี ๒๕๓๙ และสถานีตำรวจดับเพลิงหัวหมาก ในปี ๒๕๔๕ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ บริษัทฯ ได้มอบเงินสวัสดิการ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้ว ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท
สานสัมพันธ์สถาบันครอบครัว
       
เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่หล่อหลอมความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคนในครอบครัว และเป็นสถาบันหลักของการสร้างคนคุณภาพ ให้กับสังคม ไทยประกันชีวิตจึงร่วมกับรายการ “เพื่อนแก้ว” ช่วง “ครอบครัวเปี่ยมรักและห่วงใย ไทยประกันชีวิต” จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยออกอากาศทุกวันอังคาร และวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๗.๒๕ – ๑๗.๕๑ น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท.
       พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการจัดทำ “จดหมายข่าว ดูแลจิตใจ...คนในครอบครัว” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สานสายใย ความรักความอบอุ่น ให้กับสมาชิกในครอบครัว โดยเผยแพร่เป็นประจำทุก ๒ เดือน
สร้างโอกาสและความทัดเทียมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
       
นับเป็นอีกหนึ่งปณิธานที่ไทยประกันชีวิตได้ร่วมยกระดับความเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยในปี ๒๕๔๕ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ มอบรถยนต์อเนกประสงค์ให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อให้บริการจัดทำแขนขาเทียมให้กับผู้พิการในพื้นที่ ๑๘ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับการฝึกอาชีพของผู้พิการ ร่วมกับรายการ “เจาะใจ” มอบทุนการศึกษาให้กับผู้พิการและสถาบันการศึกษาเพื่อคนพิการ จาก “โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพิการ” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระดมจัดหาทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบข้าวสารจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ ถุง มูลค่ากว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๕ แห่ง ได้แก่ กองบัญชาการทหารบก สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ และแนวหน้า เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังได้จัดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย ปันไออุ่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการศูนย์รวมน้ำใจไทยประกันชีวิต มูลนิธิไทยประกันชีวิต เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๔,๐๐๐ ผืน มูลค่ารวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบผ่านทางสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี รายการ “สน. ไอทีวี” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ๖ อำเภอของจังหวัดพะเยา
ส่งเสริมสถาบันการกีฬา
       กิจกรรมทางด้านการกีฬานับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไทยประกันชีวิตให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น ในรูปแบบของการสนับสนุนการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ และในปี ๒๕๔๕ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมเชิดชูความสำเร็จของ “ภราดร ศรีชาพันธุ์” ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน หันมาเล่นกีฬาและหลีกเลี่ยงยาเสพติด พร้อมกันนี้ยังได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นเวลา ๑ ปี แก่คุณภราดร ศรีชาพันธุ์ และคุณชนะชัย ศรีชาพันธุ์ ผู้เป็นบิดา ด้วยทุนประกันรวม ๑๘ ล้านบาท
สนับสนุนอุตสาหกรรมไทย
       นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ไทยประกันชีวิตได้ร่วมปลุกกระแสความเป็นไทยด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “ร่วมส่งเสริมหนังไทย กับไทยประกันชีวิต” โดยได้ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ไทยมาแล้วรวม ๕ เรื่อง ได้แก่ “บางกอกแดนเจอรัส : เพชฌฆาตเงียบอันตราย” “บางระจัน” “๑+๑ เป็นศูนย์” “พรางชมพู” และ “องคุลิมาล”
       นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนละครไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “ร่วมส่งเสริมละครไทยกับไทยประกันชีวิต” ด้วยการสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ละครไทย เรื่อง “เพชรตัดเพชร” “เงาใจ” “สาวน้อย” “หวังด้วยใจ ไปด้วยฝัน” และ “ผีขี้เหงา” ผ่านสื่อโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นละครที่ผลิตโดยบริษัทดาราวิดีโอ จำกัด และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
[an error occurred while processing this directive]

หากท่านใดสนใจรายระเอียด กรุณาติดต่อตัวแทนไทยประกัน โดยที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้