Make your own free website on Tripod.com

ไทยประกันชีวิต

ประวัติบริษัท

Home
ประวัติบริษัท
ครบรอบ ๖๐ ปี
คณะกรรมการ
ผลประกอบการBBB+
บริษัทในเครือ
จุดเด่น
ผลประกอบการ
สารจากประชาชน
[an error occurred while processing this directive]


ความเป็นมา
       นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามา ดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยา- บรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่า การประกัน ชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์และ คมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

ประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
       
การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลง เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิด กิจการและขนทรัพย์สินกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิต ของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2485 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย โดยมีคณะกรรมการดังนี้
1. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)
2. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
3. นายปพาฬ บุญ-หลง
4. นายหลุย พนมยงค์
5. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์
6. นายโล่เต็กชวน บูลสุข
7. นายตันจินเก่ง
8. นายเชวง เคียงศิริ
9. นายตันเกียกปุ้น
       หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลัง ให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานกรรมการ
2. พระยาชัยสุรินทร์ กรรมการ
3. นายหลุย พนมยงค์ กรรมการ
4. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร กรรมการ
5. นายปพาฬ บุญ-หลง กรรมการ
6. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ กรรมการ
7. นายเชวง เคียงศิริ กรรมการ
8. นายโล่เต็กชวน บูลสุข กรรมการ
   
       บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในป พ.ศ. 2513 จึงได้มี การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุง ;โครงสร้างและระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐาน การดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนได้วางแผนพัฒนา จนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน จวบจนปี พ.ศ. 2526 ไทยประกันชีวิตได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สืบแทนนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซึ่งลาออกเนื่องจาก สุขภาพไม่สมบูรณ์ และในปีพ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สืบแทนดร.กอปร กฤตยากีรณ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิต ได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยปัจจุบัน[an error occurred while processing this directive]

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตของทางบริษัทโดยที่อยู่อีเมล์ด้านล่าง

กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อที่อยูอีเมล์ของตัวแทนไทยประกันชีวิต