Make your own free website on Tripod.com

ไทยประกันชีวิต

ผลประกอบการBBB+

Home
ประวัติบริษัท
ครบรอบ ๖๐ ปี
คณะกรรมการ
ผลประกอบการBBB+
บริษัทในเครือ
จุดเด่น
ผลประกอบการ
สารจากประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสารการจัดอันดับความมั่นคง จาก Standard & Poor’s
บริษัทคนไทยกับความน่าเชื่อถือที่ทั่วโลกยอมรับ
Thai Private Sector & Credibility

นับเป็นความสำเร็จของบริษัท ไทยประกันชีวิตอีกครั้ง เมื่อสถาบัน Standard and Poor’s ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ “ไทยประกันชีวิต” มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับ BBB+ ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงสุด ของคนไทย เมื่อเทียบกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศที่อยู่ในระดับ A- โดยปัจจุบันมีเพียงหน่วยงาน 3 แห่งเท่านั้น ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ได้แก่ ไทยประกันชีวิต, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดังนั้น ไทยประกันชีวิต จึงนับเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุด ในบรรดาองค์กรกลุ่มธุรกิจต่างๆ อันหมายรวมถึง บริษัทประกันชีวิตอื่นๆ ที่ดำเนินอยู่ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ (ไม่รวมสาขาบริษัทประกันชีวิตต่างชาติ ซึ่งบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นผู้ได้รับการจัดอันดับ)
Standard and Poor’s (S&P)
คือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ที่ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและเศรษฐกิจสำหรับลูกค้าและนักลงทุน รวมทั้งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการลงทุน


การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ S&P
S&P Credit Rating Service

การประเมินความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทหรือองค์กรของ S&P เป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพ ในการดำเนินงานของบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ในการจัดการ และบริหารงาน รวมทั้งเสถียรภาพทางการเงิน ของบริษัทในแง่ของ จำนวนสินทรัพย์ เงินทุนสำรอง สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงิน และดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ได้ตามกำหนดระยะเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะพิจารณาเปรียบเทียบ กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน แล้วกำหนดเป็น “ระดับของความมั่นคงทางการเงิน” (Credit Rates) สำหรับองค์กรนั้นๆ
ปัจจัย BBB+ ของบริษัทคนไทย
Why Thai Life Insurance Rates BBB+

ความภาคภูมิใจของการได้รับการจัดอันดับ BBB+ ของไทยประกันชีวิตในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ ของบริษัท ที่เหมาะสมกับการยอมรับ ในระดับสากล ด้วยปัจจัยความน่าเชื่อถือ ที่โดดเด่น หลายด้าน อันได้แก่
  • ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตอับดับ 1 ของคนไทยที่สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยจำนวนเบี้ยประกันที่เติบโตต่อเนื่อง โดยมีเบี้ยประกันรับรวมเพิ่มขึ้น ๗% และเบี้ยประกันรับปีแรก เพิ่มขึ้น ๑๓% ในปี ๒๕๔๕
  • มีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวของประเทศ ที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร สำหรับให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีนโยบายบริหารการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทำให้มีผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัทคู่แข่งขันทางธุรกิจ ส่วนมากประสบกับภาวะการขาดทุน
  • ด้วยนโยบายการลงทุน และบริหารสินทรัพย์ที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพ กรอปกับพอร์ตการลงทุนเป็นพอร์ตที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยการลงทุนประมาณ ๙๐% เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและเงินฝากธนาคาร
  • มีการจัดตั้งกองทุนสำรองและเงินสำรองฉุกเฉิน ที่จัดสรรไว้สำหรับผู้เอาประกันอย่างเพียงพอ เกินกว่ามาตรฐานที่กรมการประกันภัยกำหนด
  • มีการรับประกันที่รอบคอบมากกว่าที่จะตัดราคา เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีนโยบายระยะยาวในการออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จบริษัทคนไทย
Thai Life Insurance’s Success Track Record

การเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนเสถียรภาพทางการเงิน ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบกรมธรรม์ และบริการที่ทันสมัย ตลอดจนถือมั่นในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมไทยอันเป็นส่วนรวม ส่งผลให้ ไทยประกันชีวิต ได้รับเกียรติจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นบริษัทประกันชีวิตดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕
และวันนี้การได้รับการจัดอันดับ BBB+ ของไทยประกันชีวิต จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่เข้มแข็ง ฐานการตลาดที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการบริการงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดล้วนเป็นความสำเร็จ ที่พิสูจน์อย่างประจักษ์ชัดแล้วว่า ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทย ที่มีมาตรฐานการบริหารงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล


[an error occurred while processing this directive]

หากท่านสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนไทยประกัน ได้ตามที่อยู่อีเมล์ด้านล่าง

กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อที่อยูอีเมล์ของตัวแทนไทยประกันชีวิต